2015

Ndërtimi i basenit sedimentues për trajtimin e ujit atmosferik dhe instalimi i një ndarësi për vajra që mund të rrjedhin.

2014

Pranimi i Lejës së Integruar Mjedisore.

2013

Fillon një metodë e avancuar e rafinimit të nikelit ne formen e granulave.

2013

Investimet në zgjerimin dhe efikasitetin në rritje të ESP në furrat rrotulluese.

2013

Ndërtimi i një filtëri të ri elektrostatik në furrën rrotulluese nr.1

2013

Faza e dytë e re-kultivimit te deponisë së skories në Sukë.

2012

Implementimi i ISO 14001.

2012

Sistemi Kontinual i Monitorimit të Emisioneve (SKME/CEMS).

2011

Implementimi i ISO 9001.

2010

2 Airpointerët (stacione për monitorimin e ajrit mjedisor) &Testo 350XL.

2010

Sistemet e pastrimit të gazrave në Furra Elektrike.

  • In each furnace is installed the gas cleaning system (venturi-scrubber).
  • The installation has restarting in summer of 2009;
  • Tests for work condition have start during March 2010;
  • These gas cleaning systems considering like BAT (Best Available Technology) for electrical furnaces (BREF document)

Part view of gas cleaning treatment system in EF (Venturi-scrubber)

2007

Ngrohtorja sipas standardeve të BE-së.

2007

Impianti për trajtimin e ujërave të zeza.

1999

Fabrika e Ferronikelit u bombardua gjatë konfliktit në Kosovë në vitin 1999.

1984

Fabrikë dy-linjëshe në 1984 duke përdorur teknologji sovjetike në masë të madhe, por disa elemente siq janë furrat elektrike, furrat rrotulluese dhe makinat për derdhje të metalit, janë të ndërtuar me dizajne Perëndimore.

1958

Indikacionet e ekzistences te xehes se nikelit ne Kosove , jane zbuluar në vitin 1958. Depozitat e xehes së nikel it në Kosovo janë të tipit laterit oksid.